Leo Berk
Thunderdome
2005
Sparkle pen on paper
30"H x 42"W
None
Thunderdome
X